0986 59 68 79

Category: Cổng thông tin 1 cửa quốc gia

Hướng dẫn tủ tục cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế theo cơ chế 1 cửa quốc gia

Hệ thống thông tin phục vụ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia được triển khai để đáp ứng yêu cầu kết nối với doanh nghiệp và các Bộ, Ngành có liên quan trong việc cấp phép và các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan …