Đối tượng và công dụng sử dụng chữ ký số của Viettel